Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 659581 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm bạn tri k
 Tìm bạn tri k - ID: 659581
 Name:  Tìm bạn tri k
 IP & Posted by:  89.80.154.86 on May 3, 2008 at 7:43pm
 Updated by:  November 19, 2014 at 6:08pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Paris
 State/Province:  Quebec
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  làm viêc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm cho cuộc đơì thêm ý nghiã
 Free Time:  Du lịch và gặp bạn hiền
 I Am:  Đạo đức, sống có lý tưởng
 Looking For:  Bạn hiền thục, đức độ, biết hiểu đơì hiểu dạo để học hỏi và trao đổi về đạo lý

Back | Send Email to Tìm bạn tri k (ID: 659581)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.