Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 569765 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to phuc nguyen

 phuc nguyen - ID: 569765
 Name:  phuc nguyen
 IP & Posted by:  222.253.211.217 on June 20, 2007 at 11:26pm
 Updated by:  February 25, 2013 at 9:50pm
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  las vegas
 State/Province:  Nevada
 Zip:  89108
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sẽ kiếm nhiều tiền hơn và phát huy công việc mình làm
 Free Time:  jogging,music,sleeping
 I Am:  một con ngươì hoà đồng vơí bất cứ ai .Mong được kế bạn được nhiều hơn
 Looking For:  người con gái bình thường hiểu được mình,không cần đẹp cái nết đánh chìm cái đẹp mà lị

Back | Send Email to phuc nguyen (ID: 569765)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.