Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447810 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Rosalia

 Rosalia - ID: 1447810
 Name:  Rosalia
 IP & Posted by:  138.197.64.191 on December 13, 2018 at 9:47am
 Updated by:  December 20, 2018 at 8:54am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Stockton
 State/Province:  California
 Zip:  95021
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  N?u tôi dã có s? l?a ch?n c?a tôi v? ngu?i dàn ông hoàn h?o cho m?t m?i quan h? lâu dài, ông s? mu?n có m?t cu?c s?ng don gi?n và s? du?c hu?ng nh?ng di?u don gi?n trong cu?c s?ng r?t quan tr?ng.
 Free Time:  em mu?n di câu cá và di b? trên cát bãi bi?n ng?m sao vào ban dêm
 I Am:  Cu?c s?ng c?a tôi r?t don gi?n và mi?n phí t? t?c d? nhanh chóng mà s? dua ra r?t nhi?u ngu?i và cu?c s?ng c?a h?.
 Looking For:  Vì v?y, tôi tìm ki?m lâu dài? Không bi?t, có l?, tôi doán r?ng ph? thu?c vào nh?ng gì s? x?y ra n?u ngu?i dàn ông ph?i di cùng và có l? tôi có th? tr? thành m?t trong nh?ng may m?n và tìm th?y tình yêu th?c s?, tôi mu?n dáp ?ng ? dây

Back | Send Email to Rosalia (ID: 1447810)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.