Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438481 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Joey Nguyen - ID: 1438481
 Name:  Joey Nguyen
 IP & Posted by:  68.41.153.201 on July 22, 2018 at 12:37pm
 Updated by:  August 11, 2018 at 8:09pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm kiếm người trong mộng
 Free Time:  web, car, gym
 I Am:  Nice and Cool, thật lòng, vui tính, mình không khéo nói cho bạn vui, nhưng hành động của mình sẽ làm bạn vui. "Phong tư tài mạo tót vời, Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa."
 Looking For:  Dễ thương, hiền, dịu dàng, "Hoa cười, ngọc thốt đoan trang, Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da"

Back | Send Email to Joey Nguyen (ID: 1438481)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.