Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422153 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Chan Thanh - ID: 1422153
 Name:  Chan Thanh
 IP & Posted by:  198.0.62.115 on November 25, 2017 at 8:48am
 Updated by:  December 25, 2017 at 9:38pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Portland
 State/Province:  Oregon
 Zip:  97206
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn lập gđ.
 Free Time:  Thể dục, du lịch, đi ăn, đi xem phim.
 I Am:  Hoà đồng, năng động, vui. Và chân tình.
 Looking For:  muốn lập gđ. Có công việc làm, tối thiểu phải tự có trách nhiệm đời sống bản thân hiện tại.

Back | Send Email to Chan Thanh (ID: 1422153)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.