Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420708 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to David Hoàng
 David Hoàng - ID: 1420708
 Name:  David Hoàng
 IP & Posted by:  155.254.28.106 on November 6, 2017 at 3:38am
 Updated by:  November 6, 2017 at 8:15pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Charlotte
 State/Province:  North Carolina
 Zip:  28208
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Anh ở đây để tìm kiếm một người phụ nữ với Thiên Chúa vì sợ trái tim để sống và dành phần còn lại của anh với cuộc sống.
 Free Time:  Traveling and Tennis
 I Am:  Anh là trung thực, chu đáo và đáng yêu. Anh tôn trọng phụ nữ.
 Looking For:  Honest Woman ready for serious relationship.

Back | Send Email to David Hoàng (ID: 1420708)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.