Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1366801 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huong

 Huong - ID: 1366801
 Name:  Huong
 IP & Posted by:  41.220.68.138 on February 19, 2016 at 1:24pm
 Updated by:  December 29, 2018 at 9:28am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Mount Prospect
 State/Province:  Illinois
 Zip:  60056
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  sale and model
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Ta là m?t quý cô d? di, tôi xu?ng d?t, tôi thích nh?ng di?u don gi?n trong cu?c s?ng, tình yêu choi golf, bowling, di b?, tình yêu phim ?nh xem, và tôi thích nghe nh?c, âm nh?c thu giãn tâm trí, tôi yêu d?ng v?t, tôi tình yêu thiên nhiên và môi tru?ng t?t.Tôi là m?t ngu?i dàn ông tin vào s? th?t và trung th?c c?a tình yêu, tôi là lo?i ph? n? tin r?ng trong m?t ngu?i dàn ông cho m?t ngu?i ph? n?, và tôi luôn luôn gi? tính toàn v?n c?a tôi không có v?n d? các tru?ng h?p mà tôi tìm th?y b?n thân mình trong cu?c s?ng nguyên nhân toàn v?n pays N?u b?n quan tâm d?n tôi, b?n có th? email cho tôi t?i cá nhân c?a tôi g?i email cho d?a ch? ho?c van b?n tôi là t?t, Ta là m?t quý cô d? di, tôi xu?ng d?t, tôi thích nh?ng di?u don gi?n trong cu?c s?ng, tình yêu choi golf, bowling, di b?, tình yêu phim ?nh xem, và tôi thích nghe nh?c, âm nh?c thu giãn tâm trí, tôi yêu d?ng v?t, tôi tình yêu thiên nhiên và môi tru?ng t?t.Tôi là m?t ngu?i dàn ông tin vào s? th?t và trung th?c c?a tình yêu, tôi là lo?i ph? n? tin r?ng trong m?t ngu?i dàn ông cho m?t ngu?i ph? n?, và tôi luôn luôn gi? tính toàn v?n c?a tôi không có v?n d? các tru?ng h?p mà tôi tìm th?y b?n thân mình trong cu?c s?ng nguyên nhân toàn v?n pays N?u b?n quan tâm d?n tôi, b?n có th? email cho tôi t?i cá nhân c?a tôi g?i email cho d?a ch? ho?c van b?n tôi là t?t, huongphan19855 (at) gmail dot com (at) gmail dot com
 Looking For:  Ðang tìm ki?m ngu?i b?n d?i c?a tôi, m?t ngu?i thú v? và m?o hi?m, có c?m giác tuy?t v?i c?a s? hài hu?c và thích làm cho tôi cu?i. M?t ngu?i r?t vui m?ng chia s?, r?t vui m?ng khi giúp d? và cung c?p cho, m?t ngu?i tôi có th? chia s? suy nghi c?a tôi và là ngu?i s? làm cho tôi c?m th?y d?c bi?t và mang l?i nh?ng di?u t?t nh?t trong tôi m?t ngu?i c? g?ng hi?u tôi ngay c? khi h? không có m?t d?u m?i Ðang tìm ki?m ngu?i b?n d?i c?a tôi, m?t ngu?i thú v? và m?o hi?m, có c?m giác tuy?t v?i c?a s? hài hu?c và thích làm cho tôi cu?i. M?t ngu?i r?t vui m?ng chia s?, r?t vui m?ng khi giúp d? và cung c?p cho, m?t ngu?i tôi có th? chia s? suy nghi c?a tôi và là ngu?i s? làm cho tôi c?m th?y d?c bi?t và mang l?i nh?ng di?u t?t nh?t trong tôi m?t ngu?i c? g?ng hi?u tôi ngay c? khi h? không có m?t d?u m?i huongphan19855 (at) gmail dot com (at) gmail dot com

Back | Send Email to Huong (ID: 1366801)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.